دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، اردیبهشت 1397، صفحه 1-171 
محاسبه کارایی فنی زیست محیطی در استان‌های ایران

صفحه 81-103

10.22054/eenr.2016.8408

پریا پارسا؛ سید عبدالمجید جلائی اسفندآبادی؛ زین العابدین صادقی