تأثیر آلاینده های بخش های مختلف اقتصاد بر مخارج بهداشت و درمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی ـ مدرس مدعو دانشگاه پیام نور اهواز

چکیده

فرآیند توسعه اقتصادی کشورها و مجموعه سیاست­هاى اقتصادی طی دهه­هاى اخیر به گونه­ای بوده است که چالش هاى زیست محیطی به یکی از مهمترین دغدغه­هاى سیاست­گذاران تبدیل شده است. لذا، بررسی نقش و تأثیر سیاست هاى اقتصادی دولت بر کیفیت محیط زیست می تواند حایز اهمیت باشد. هدف از این مطالعه سنجش آثار آلاینده­های زیست محیطی (آلاینده­های هوا) در بخشهای مختلف بر مخارج بهداشت و درمان در ایران می‏باشد. الگوی مورد استفاده در این مطالعه از الگوی تصریح شده گروسمن و همکاران و فرانکلین و همکاران الهام گرفته است، و با استفاده از روش داده­هاى ترکیبی (Panel Data) به تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم افزار ایویوز 9 پرداخته شده است. نتایج آزمون‏های ریشه واحد دیکی فولر و فیشر دال بر وجود هم انباشتگی بین متغیرها دارد. نتایج آزمون هاسمن نشان از مدل اثرات ثابت برای تخمین بلندمدت می­باشد. میزان تاثیرگذاری انتشارآلاینده­های صنعتی (دی اکسید کربن، دی اکسیدنیتروژنو دی اکسیدگوگرد) در صنایع مورد مطالعه برابر با 012/0 می­باشد. همچنین سهم سوخت‏های فسیلی در انتشار گازهای گلخانه­ای در بخشهای مختلف برابر با 056/0 و مثبت می­باشد، و لگاریتم هزینه­های تحقیق و توسعه برابر با 12/0- می­باشد که با افزایش بودجه تحقیق و توسعه می‏توان راهکارهای برای کاهش آلودگی ارائه داد و همینطور با انتقال تکنولوژی و نوآوری­های جدید اثرات مخرب ناشی از آلودگی‏های صنعتی، تجاری و ... را به میزان قابل توجهی کاهش داد. همچنین عرض از مبدا مدل مورد نظر میزان اثرگذاری در صنایع مختلف را نشان داده است که این میزان در بخش صنایع به میزان 39/0 می­باشد که بیشترین تاثیر را بر آلودگی دارا می­باشد و بخش تجارت و خانگی کمترین تاثیر بر آلودگی به میزان 18/0 می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation on the Impact of Different Sectors’ Pollutants of Economy on Hygiene Expenditure

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
1 .
2 .
چکیده [English]

The process of economy development and economy policies cause environmental challenges as the major concern of policy makers in recent decades. Therefore, the investigation of the impact of government economy policies on environment would be necessary and important. The aim of this study is to assess the impact of environmental pollutants (air pollutants) on hygiene expenditures in Iran. The specified pattern of Grossman et. al. and Franklin et al was applied as the model for this study and in order to analysis the data “Panel Data” method is used employing “Eviews 9” software. The result of Dickey-Fuller unit root and Fisher test revealed the integration between variables. The result of Hausman test verified the fixed effects model to estimate long-term relationship. The measure of impact of industrial pollutant’s diffusion (carbon dioxide, nitrogen dioxide, and sulfur dioxide) is equal to 0.012 and has direct relationship with health expenditure. The share of fossils fuels in greenhouse gases ‘emission in different sectors was equal to 0.056 and had a positive effect, and the R&D costs’ logarithm was equal to –0.12 that it can be possible to find a way to reduce the pollution by increasing research and development’s budget and also the damaging effect of industrial and commercial pollution could be significantly reduced by transferring technology and new innovations. Additionally, the intercept of the model revealed the amount of negative effect related to the different industrial sector individually which the industrial sector with 0.39 obtained the highest score while business and household sectors had the least impact on the infection’s rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Pollutants
  • Integrated Data
  • Healthcare
  • Different Parts
ارباب، حمیدرضا و عباسی، زهره. (1391). بررسی رابطه آلودگی آب و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته، پژوهشنامه اقتصاد انرژی دانشگاه علامه، 1 (7):1-16.
اسلاملوچی، سحر و سلاطین، پروانه. (1395). تاثیر کیفیت محیط زیست بر اقتصاد سلامت در گروه کشورهای منتخب، فصلنامه علمی پژوهشی علوم و تکنولوژی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، 18 (1): 107-121.
باباخانی، محمد. (1388). بررسی رابطه بین رشد اقتصادی، نابرابری درآمدی و سلامت در ایران:1385-1357، مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران، 5 (1): 12-21.
بهبودی، داود؛ فلاحی، فیروز و اسماعیل برقی، گلعدانی. (1389). عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر انتشار سرانه دی اکسید کربن در ایران (1383-1346)، تحقیقات اقتصادی، 90 (45): 17-1.
پژویان ، جمشید. (1381). اقتصاد بخش عمومی (هزینه‏های دولت)، تهران، انتشارات جنگل.
پژویان، جمشید و مریم لشکری‌زاده. (1389). بررسی عوامل تأثیرگذار بر رابطه میان رشد اقتصادی و کیفیت زیست‌محیطی، پژوهشهای اقتصادی ایران، 14 (42): 188-169. 
سجودی، سکینه و بهبودی، داوود. (1389). تجزیه­ی شدت انرژی و بررسی عوامل مؤثر بر آن در اقتصاد ایران، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، 26 (5): 130-105.
سلمانی، بهزاد و محمدی. علیرضا. (1388). بررسی اثر مخارج بهداشتی دولت بر رشد اقتصادی ایران، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران،  (39)13: 93-73.
شرزه ای، حقانی. (1387). بررسی رابطه علی میان انتشار کربن و درامد ملی با تاکید بر نقش مصرف انرژی، تحقیقات اقتصادی، 44 (88): 75-90.
صادقی، سیدکمال و مجید فشاری. (1389)، «برآورد رابطه بلندمدت بین صـادرات و شـاخص هـای کیفیت محیط زیست؛ مطالعه موردی ایران»، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران،  44.
فطرس، محمد حسین و معبودی، رضا. (1389). رابطه علی مصرف انرژی، جمعیت شهر نشینی و آلودگی محیط زیست در ایران 1385-1380 ، مطالعات اقتصاد انرژی، 27: 17-1.
محمدی، حسین و سراجی، محمد تیرگی (1392). بررسی ارتباط میان رشد اقتصادی، آزادسازی تجاری و آلودگی محیط زیست: بررسی کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه، فصلنامه اقتصاد محیط زیست و انرژی، سال دوم، 6، 207-183.
مداح، مجید و عبدالهی مریم. (1392). اثر کیفیت نهاد‌ها بر آلودگی محیط زیست در چارچوب منحنی کوزنتس با استفاده از الگوهای پانل دیتا ایستا و پویا (مطالعه موردی: کشور‌های عضو سازمان کنفرانس اسلامی)، پژوهشنامه اقتصاد انرژی دانشگاه علامه، 2 :171-186.
عباسی، احمد و دامن کشیده، مرجان. (1392). بررسی رابطه مصرف انرژی ورشد اقتصادی؛ مطالعه موردی: کشورهای منتخب سند چشم انداز بیست ساله ایران، فصلنامه سیاستهای راهبردی و کلان، دوره 3،  2، صص 69-55.
Atil Asici, A. (2013), “Economic Growth and its Impact on Enviroment: A Panel Data Analysis”, Ecoligical Indicators, No. 24.
cristea, A., Hummels, D., Puzello, L. and M. Avetisyan (2007), “Trade and the Greenhouse Gas Emissions from International Freight Transport”, Environmental Economics And Management, No. 24 .
 Deng, Haibin and Jing Huang. (2009). Environmental Pollution and Endogenous Growth: Models and Evidence from China. International Conference on Environmental Science and Information Application Technology, ESIAT, Wuhan, China, 72-79.
Franklin, Barry A & Brook, Robert & Arden Pope, C. (2015). Air Pollution and Cardiovascular Disease. Current Problems in Cardiology, Volume 40, Issue 5, May 2015, Pages 207-238.
Grossman, G. M. and A. G. Krueger (1995), “Economic Growth and the Environment”, Quarterly Journal of Economics, Vol. 110, No. 2, pp. 353-377.
Grossman, G. Kreuger, A.B., 1995. Economic growth and the environment.Q. J. Econ, Vol.112, pp 353–377.
Harry, Bloch and Salim, Ruhul, (2012). “Coal Consumption, CO2 Emission and Economic Growth in China: Empirical Evidence and Policy Responses”. Energy Economics.Vol 34 (2012).
Jalil, A. and M. Feridun. (2011), “The Impact of Growth, Energy and Financial Development on the Environment in China: A Cointegration Analysis”, Energy Economics, No. 33(2), pp. 284-291. doi: 10.1016/j.eneco.2010.10.003.
Li, Z. and S. Fang (2010), “Suzhouʼs Export Trade and Environment: An Empirical Study”, Energy Procedia, No. 5.
Maddison, A. (2001), “The World Economy, a Millennial Perspective”, Development Centre Studies, OECD, Paris.
Nathan Pelletier, Rob mass. (2013). Conceptual basis for development of the European Sustainability Footprint, Environmental Development, Volume 9, January 2014, Pages 12-23.
Ricci, F. (2007), “Channels of Transmission of Environmental Policy to Economic Growth: A Survey of the Theory”, Ecological Economics, Vol. 60, pp. 688-699.
Stokey, Nancy. (1998). Are There Limits to Growth? International Economic Review 39(1):1-31.
Yang M., C. Xingpeng and W. Zhang. (2009). The economic determinants of air quality: An emprical test based on VAR model, Energy and Environmental echnology, ICEET: International Conference.
Brunekreef, Bert & Holgate, Stephen. (2014). Air pollution and health. Lancet 2002; 360: 1233-42.