مقایسه اقتصادی شیرین کردن آب خلیج فارس با استفاده از انرژی‌های نو و فسیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1  استادیار گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 مدیر گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر

3 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

به منظور پاسخگویی به تقاضای در حال رشد آب و کاهش رشد شکاف بین عرضه و تقاضای آبفرایندهای نمک‌زدایی می‌تواند یکی از گزینه‌های مؤثر باشد. نمک‌زدایی آب دریا یکی از فناوری‌های اصلی تولید آب در سراسر جهان است. پژوهش حاضر با هدف بررسی امکان­سنجی اقتصادی شیرین­کردن آب خلیج فارس از منظر انرژی­های نو و فسیلی در سال 1392 صورت گرفته و برای این منظور از مدل هزینه چرخه عمر استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که استفاده از سوخت دیزل یا به عبارت دیگر سوخت­های فسیلی در مقایسه با انرژی خورشیدی، برای فرآیند آب­شیرین­کن اقتصادی نمی‌باشد. ارزش فعلی خالص در سناریوی با وام با نرخ تنزیل خصوصی انرژی خورشیدی برابر با 31/4776 میلیون ریال و دارای توجیه‌پذیری اقتصادی است و در سوخت دیزلی برابر با64/2970- میلیون ریال می‌باشد و فاقد توجیه پذیری اقتصادی است. حساسیت طرح آب شیرین کن سوخت‌های فسیلی نسبت به قیمت فروش آب شیرین در حد کمی می‌باشد و این نتیجه در استفاده از انرژی خورشیدی با روندی افزایشی رو به رو است ولی حساسیت طرح آب شیرین‌کن انرژی‌های نو نسبت به قیمت فروش آب شیرین در حد زیادی می­باشد زیرا میزان تغییرات بسیار بالا بوده است. همچنین نتایج بیانگر آن است که هزینه متوسط که در دوحالت انرژی خورشیدی و دیزلی برای قیمت آب شیرین به دست آمده، در حالت انرژی خورشیدی به مراتب کم­تر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic Comparison of Persian Gulf Water Desalination by Renewable Energy and Fossil Fuel

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
  • . . 3
1 .
2 .
3 .
چکیده [English]

In order to meet the growing demand and the reduction of the growing gap between supply and demand for water, the desalination processes can be one of the effective options. One of the main technologies for water production is the desalination of sea water all around the world. The current research has been conducted in 2014 aiming to evaluate the economic feasibility of desalination of Persian Gulf’s water in terms of new energies and fossil energy and the model of life cycle cost has been used. The results indicate that the use of diesel energy, in other words, other fossil fuels compared with new solar- energy, for desalination process, is not more feasible from the economic perspective. Net present value in private discount rate with loan scenarios with solar energy is equal to 4776.30 million rials that is economically justified And with diesel fuel scenarios equal to -2970.64 million rials without economic justification .Sensitivity of desalination project of fossil fuels in comparison with the selling price of fresh water is too little, and this result in the use of solar energy is facing with an increasing trend, but the sensitivity of desalination projects of new energies compared to the selling price of fresh water is high, because the amount of variations is very high. Also the average cost obtained for both diesel and solar energy regarding the price of fresh water, in the state of solar energy is far less than fossil fuel. And finally, from the two of these projects the use of solar energy is more feasible and economical.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economy Feasibility
  • Desalination
  • Persian Gulf
  • Solar Energy
  • Life Cycle Cost
رهنما، م. (1394). استفاده از انرژی­های تجدیدپذیر در آب شیرین کن­ها و بررسی اقتصادی آنها در راستای توسعه پایدار، پژوهش­های اقتصادی، سال دوم، شماره 9، صص 53-45.
شهابی، ع.، ربانی، ی. و عباس­نژاد، ط. (1392). توسعه متدولوژی مطالعات امکان سنجی صنعتی براساس اصول توسعه پایدار ـ رویکرد یکپارچه، فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی، شماره نهم، صص 146-117.
قزلباش، ا.، سلیمی‌فر، م.، مهدوی عادلی، م.ح.، رجبی مشهدی. (1392). ارزیابی اقتصادی انرژی برق خورشیدی (فتوولتاییک) و برق فسیلی در یک واحد خانگی در شهرستان مشهد، فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 2، (8 )، صص 136-115.
مهدوی، م.، ناصری، س.، محوی، ا.ح.، یونسیان، م.، علیمحمدی، م. (1391). شیرین سازی آب­های شور و لب شوردست ساز با استفاده از تکنولوژی انجماد، محیط‌ ‌شناسی، 39، (1)، صص 10-1.
مهدی‌زاده، س. (1393). ارزیابی اقتصادی و زیست محیطی تولید انرژی از فاضلاب شهر کرمان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی دانشگاه شهید باهنر کرمان.
Alhazmy, M. M. (2014). Economic and thermal feasibility of multi stage flash desalination plant with brine–feed mixing and cooling. Energy, 76, 1029-1035.
Al-Karaghouli, A., Renne, D., & Kazmerski, L. L. (2010). Technical and economic assessment of photovoltaic-driven desalination systems. Renewable Energy, 35(2), 323-328.
Bouaichaoui, Y., Belkaid, A., & Amzert, S. A. (2012). Economic and safety aspects in nuclear seawater desalination. Procedia Engineering, 33, 146-154.
Dawoud, M. A. (2012). Environmental impacts of seawater desalination: Arabian Gulf case study. International Journal of Environment and Sustainability (IJES), 1(3)
Gorjian, S., & Ghobadian, B. (2015). Solar desalination: A sustainable solution to water crisis in Iran. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 48, 571-584.
Helal, A., Al-Malek, S., & Al-Katheeri, E. (2008). Economic feasibility of alternative designs of a PV-RO desalination unit for remote areas in the United Arab Emirates. Desalination, 221(1), 1-16.
Jiafu Tian., Jun Zhang. & Ping Cheng. (2004). Pre-feasibility study of a deep-pool reactor for seawater desalination. Desalination, 166, 243-249.
Kesieme, U. K., Milne, N., Aral, H., Cheng, C. Y., & Duke, M. (2013). Economic analysis of desalination technologies in the context of carbon pricing, and opportunities for membrane distillation. Desalination, 323, 66-74.
Maedeh, P, Shahabi., Adam McHugh., & Goen Ho. (2015). Environmental and economic assessments of beach well intake versus open intake for seawater reverse osmosis desalination. Desalination, 357, 259-266.
Mohamed A, Dawoud., & Mohamed M, Al Mulla. (2012). Environmental Impacts of Seawater Desalination: Arabian Gulf Case Study. International Journal of Environment and Sustainability ISSN 1997-9566, 1, ( 3), 22-37.
Talavera, D. L., Nofuentes, G., Aguilera, J., & Fuentes, M. (2007). Tables for the estimation of the internal rate of return of photovoltaic grid-connected systems. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 11, 447–466.
Talavera, D. L., Nofuentes, G., Aguilera, J., & Fuentes, M. (2007). Tables for the estimation of the internal rate of return of photovoltaic grid-connected systems. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 11, 447-466.