نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر رشد اقتصادی بر کیفیت محیط زیست با استفاده از روش متاآنالیز

دوره 3، شماره 6، پاییز 1398، صفحه 55-78

10.22054/eenr.2019.12482

حدیث زنگنه؛ علی سایه میری؛ کورش سایه میری؛ عبدالله شایان