کلیدواژه‌ها = ایران
مبنای الزامات محیط زیستی در قراردادهای نفتی ایران

دوره 3، شماره 4، اردیبهشت 1398، صفحه 73-92

10.22054/eenr.2019.12470

روح اله کهن هوش نژاد؛ محمدحسین التمیمی


محیط زیست و برنامه‏ های توسعه در ایران

دوره 2، شماره 2، اردیبهشت 1397، صفحه 105-142

10.22054/eenr.2016.8409

اسفندیار جهانگرد