نویسنده = ������������ ������ ����������������
بررسی کشش جانشینی بین نهاده‌های آلوده‌کننده و غیرآلوده‌کننده در کارگاه‌های صنعتی ایران

دوره 3، شماره 5، شهریور 1398، صفحه 21-47

10.22054/eenr.2019.12474

زین العابدین صادقی؛ سید عبدالمجید جلایی اسفند آبادی؛ مریم قاسمی


محاسبه کارایی فنی زیست محیطی در استان‌های ایران

دوره 2، شماره 2، اردیبهشت 1397، صفحه 81-103

10.22054/eenr.2016.8408

پریا پارسا؛ سید عبدالمجید جلائی اسفندآبادی؛ زین العابدین صادقی


مقایسه اقتصادی شیرین کردن آب خلیج فارس با استفاده از انرژی‌های نو و فسیلی

دوره 2، شماره 2، اردیبهشت 1397، صفحه 143-171

10.22054/eenr.2016.8410

زین العابدین صادقی؛ حمیدرضا حری؛ مهلا صفی نتاج