کلیدواژه‌ها = منحنی زیست محیطی کوزنتس
تأثیر رشد اقتصادی بر کیفیت محیط زیست با استفاده از روش متاآنالیز

دوره 3، شماره 6، آبان 1398، صفحه 55-78

10.22054/eenr.2019.12482

حدیث زنگنه؛ علی سایه میری؛ کورش سایه میری؛ عبدالله شایان


اثر رابطه غیرخطی دولت بر رشد اقتصادی و ارتباط آن با منحنی زیست محیطی کوزنتس در ایران

دوره 3، شماره 4، اردیبهشت 1398، صفحه 47-72

10.22054/eenr.2019.12469

الهه کوچکی؛ سید عبدالمجید جلائی اسفندآبادی