دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 1-171 
4. محاسبه کارایی فنی زیست محیطی در استان‌های ایران

صفحه 81-103

10.22054/eenr.2016.8408

پریا پارسا؛ سید عبدالمجید جلائی اسفندآبادی؛ زین العابدین صادقی