اثر رابطه غیرخطی دولت بر رشد اقتصادی و ارتباط آن با منحنی زیست محیطی کوزنتس در ایران

دوره 3، شماره 4، اردیبهشت 1398، صفحه 47-72

10.22054/eenr.2019.12469

الهه کوچکی؛ سید عبدالمجید جلائی اسفندآبادی


بررسی سیاست‌های کاهش کربن و رشد اقتصادی در ایران: تحلیل داده - ستانده

دوره 3، شماره 7، بهمن 1398، صفحه 51-72

10.22054/eenr.2020.12488

سارا حجت؛ زین العابدین صادقی؛ حمیدرضا میرزایی


تأثیر رشد اقتصادی بر کیفیت محیط زیست با استفاده از روش متاآنالیز

دوره 3، شماره 6، آبان 1398، صفحه 55-78

10.22054/eenr.2019.12482

حدیث زنگنه؛ علی سایه میری؛ کورش سایه میری؛ عبدالله شایان


مبنای الزامات محیط زیستی در قراردادهای نفتی ایران

دوره 3، شماره 4، اردیبهشت 1398، صفحه 73-92

10.22054/eenr.2019.12470

روح اله کهن هوش نژاد؛ محمدحسین التمیمی


اثر تغییر ساختار مصرف خانوارها بر انتشار آلاینده‌های هوا: تحلیل تجزیه ساختاری

دوره 3، شماره 4، اردیبهشت 1398، صفحه 93-112

10.22054/eenr.2019.12471

مهدیه مودی؛ رمضان حسین زاده؛ جواد شهرکی


مصرف انرژی و انتشار دی‌اکسیدکربن با رویکرد پنل فضایی و پیچیدگی اقتصادی: مطالعۀ موردی کشورهای عضو اوپک

دوره 3، شماره 7، بهمن 1398، صفحه 95-114

10.22054/eenr.2020.12490

ابراهیم محمودی اصل؛ پروانه کمالی دهکردی؛ عبدالخالق غبیشاوی؛ فرشته عبداللهی


تأثیر نرخ بهره‌برداری آب بر رشد اقتصادی ایران

دوره 3، شماره 5، شهریور 1398، صفحه 99-126

10.22054/eenr.2019.12477

فرشته ملک محمودی؛ اسفندیار جهانگرد؛ آرین دانشمند


اثر مالیات خودرو بر انتشار دی‌اکسیدکربن: مطالعه موردی کشورهای منتخب عضو اتحادیه اروپا

دوره 3، شماره 6، آبان 1398، صفحه 105-130

10.22054/eenr.2019.12484

علی نصیری اقدم؛ مهنوش عبدالله میلانی؛ سامره یگانه سیاهکل


تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر آلودگی محیط زیست در کشورهای عضو منا

دوره 3، شماره 4، اردیبهشت 1398، صفحه 113-130

10.22054/eenr.2019.12472

مرجانه میرزایی؛ حمید رضا حرّی؛ زین العابدین صادقی