کلیدواژه‌ها = رشد اقتصادی
تعداد مقالات: 7
2. بررسی سیاست‌های کاهش کربن و رشد اقتصادی در ایران: تحلیل داده - ستانده

دوره 3، شماره 7، زمستان 1398، صفحه 51-72

10.22054/eenr.2020.12488

سارا حجت؛ زین العابدین صادقی؛ حمیدرضا میرزایی


3. تأثیر رشد اقتصادی بر کیفیت محیط زیست با استفاده از روش متاآنالیز

دوره 3، شماره 6، پاییز 1398، صفحه 55-78

10.22054/eenr.2019.12482

حدیث زنگنه؛ علی سایه میری؛ کورش سایه میری؛ عبدالله شایان


4. تأثیر نرخ بهره‌برداری آب بر رشد اقتصادی ایران

دوره 3، شماره 5، تابستان 1398، صفحه 99-126

10.22054/eenr.2019.12477

فرشته ملک محمودی؛ اسفندیار جهانگرد؛ آرین دانشمند


7. عوامل موثر بر تخریب زیست محیطی کشورهای منا (متغیرهای ابزاری داد ههای ترکیبی)

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 95-110

10.22054/eenr.2015.7000

عباس میرزایی؛ حامد دهقانپور؛ محمود بخشوده؛ سیامک جمشیدی